Bestil din skirejse her
Du kan også kontakte os på

Rejsevilkår


1. Tilmelding og Betaling

Tilmelding skal ske personligt, telefonisk, via Internettet eller skriftligt til SNE & SNÖ's kontor. Herefter betragtes tilmeldingen som bindende. Depositum for kør selv-gæster er kr. 1.500, busgæser kr. 2.000,- og flygæster kr. 2.500 pr. person, indbetales senest 72 timer efter bestilling eller ved modtagelse af opkrævning. For SNE & SNÖ er tilmeldingen først bindende 8 dage efter modtagelse af depositum. Restbeløbet skal uopfordret være bureauet i hænde senest 42 dage inden afrejse. Ved for sen eller manglende betaling uden afmelding opkræves et rykkergebyr på kr. 350. Er restbeløbet ikke bureauet i hænde 42 dage før afrejse har SNE & SNÖ ret til at annullere rejsen, og depositummet er tabt.

Rejsebevis skal medbringes på rejsen og fremvises på forlangende. Hvis man skal rekvirere nyt rejsebevis hos Sne & Snö koster det et ekspeditionsgebyr på kr. 350.

2. Priser og ændringer

A) Alle priser bliver givet ved antal deltagere (i prislisten ved det antal deltagere, som lejligheden/hotelværelset er beregnet for), hvor ikke andet er angivet. Alle priser er inkl. overnatninger og valgte transportform, med mindre andet er angivet. Alle priser er inklusiv alle obligatoriske skatter og afgifter - dog er alle priser på flyrejser eksklusiv lufthavnsskatter (kr. 250 pr. person). I tilfælde, hvor en eller flere personer i et rejseselskab/gruppe afbestiller rejsen eller på grund af sygdom e. lign. bliver forhindret i at deltage i rejsen, må de resterende deltagere påregne at blive indlogeret i forhold til det faktiske antal deltagere, og prisen pr. person justeres i overensstemmelse hermed. SNE & SNÖ har ret til prisændring i både op- og nedadgående retning, i de tilfælde hvor forhøjelsen beror på nye forhøjede skatter og afgifter, ændrede valutakurser, brændstofpriser eller andre omstændigheder, som arrangøren ingen mulighed har haft for på forhånd at afværge. En forhøjelse skal normalt varsles snarest muligt og meddeles mindst 20 dage forinden og må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan den rejsende uden udgift afbestille rejsen. Hvis en eventuel prisforhøjelse medfører en forhøjelse på mindre end 1 % af rejsens pris, foretages ingen prisjustering. Brændstof er beregnet ud fra priser pr. 1. juli 2013 og valutakurser ligeledes pr. 1. juli 2013.

3. Rejsedeltagerens afbestilling / ændring

A) Det anbefales at tegne en sygeafbestillingsforsikring.

B) Fortrydelse. Fortryder en rejsedeltager sin bestilling, skal dette meddeles SNE & SNÖ senest 24 timer efter bestilling ellers betragtes bestillingen som bindende. Er der mindre end 4 uger til afrejsedagen, er rejsen bindende umiddelbart efter bestillingen. Afbestiller en rejsedeltager sin rejse tabes det erlagte depositum altid, afbestilles der mindre end 6 uger før afrejsedagen har arrangøren ret til, udover depositum, at beregne sig 50 % af den totale pris for rejsen. Sker afbestilling mindre end 4 uger før afrejsetidspunktet, har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. I alle ovennævnte tilfælde er sygeafbestillingsgebyret tabt.

C) Ændringer. Ønsker man at ændre i sin rejse, ved at afmelde dele af rejsen, koster det, såfremt det er muligt uden ekstra udgifter for SNE & SNÖ, et ændringsgebyr på kr. 350. Hvis der tilkommer SNE & SNÖ ekstra udgifter, i forbindelse med ændringen, vil disse blive pålagt rejsedeltageren.

4. Arrangørens aflysning eller ændring af en rejse

En rejse kan af arrangøren aflyses eller ændres af følgende årsager:

A) På grund af force majeure, vejrlig eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol, hvorved arrangøren er forpligtet til omgående at underrette de tilmeldte rejsedeltagere.

B) På grund af ændringer i aftaleforhold med lokale samarbejdspartnere eller transportselskaber.

C) Som følge af, at et tilstrækkeligt antal tilmeldinger på en afgang ikke er opnået (min. 75 tilmeldte), hvorved arrangøren er forpligtet til snarest at underrette dem, der har tilmeldt sig rejsen, dog senest 14 dage før afrejsedagen.

Indstilles eller ændres en rejse i følge punkt a), b) eller c) tidligere end 14 dage før afrejsedatoen, tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren nogen godtgørelse.

5. Arrangørens ansvar

SNE & SNÖ kan ikke gøres ansvarlig for uudnyttede ferieaktiviteter herunder forudbestilt liftkort, tabt arbejdsfortjeneste etc., som skyldes forsinkelser grundet force majeure, vejrlig og andre omstændigheder, som ligger udenfor arrangørens kontrol. Herudover er SNE & SNÖ ansvarlig og har erstatningspligt efter branchens normale regler og normer.

6. Den rejsendes ansvar

Rejsedeltagere er forpligtede til selv at sørge for gyldigt pas, tegne alle nødvendige forsikringer, indhente visum m.v. Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra rejseledere og transportfirmaers personale i forbindelse med rejsens gennemførelse. En rejsende er ansvarlig for enhver skade, forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter. SNE & SNÖ kan ikke gøres ansvarlig for beskadiget eller mistet bagage under rejsen. Vi anbefaler, at der tegnes en rejseforsikring.

7. Reklamationer

A) Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal der altid gives besked herom til den ansvarlige på destinationen. Herefter skal kunden give arrangøren eller formidleren besked herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen. Er det ikke lykkedes at afhjælpe manglen på rejsemålet, skal en skriftlig reklamation være bureauet i hænde senest 3 uger efter hjemkomst. A1) Er kundens pligter efter A) ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation.

B) A) gælder ikke hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. A1) gælder endvidere ikke for kundens krav i anledning af personskade.

8. Rejsedeltageren er forpligtet til

A) at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler etc.

B) at afholde omkostninger for evt. skader forvoldt på hoteller, transportmidler etc.

C) at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.

Tilsidesætter den rejsende i væsentlig grad, hvad der er ham pålagt ifølge stykke a), b) og c) forbeholder arrangøren sig ret til at udelukke den pågældende fra fortsat deltagelse i rejsen, respektive forhindre, at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Arrangøren er i så fald berettiget til at tilbageholde den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejse på egen regning uden erstatningspligt for arrangøren. Rejsearrangøren er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte depositum for lejligheden/hotelværelset, hvis ikke rejsedeltageren retter sig efter henstillinger fra hotelpersonale/rejseledere.

9. Internationale konventioner

SNE & SNÖ ansvar er altid begrænset til de beløb, som transportselskaberne i henhold til de internationale konventioner, er berettiget til. For f.eks. flytransport gælder Warszawa konventionen med senere tillæg.

10. Lovvalg og værneting

Ethvert krav mod SNE & SNÖ skal afgøres efter dansk ret. Søgsmål mod Sne & Snö skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København. Hvor ikke andet er angivet, gælder branchens almindelige rejsebetingelser.

Sne & Snö er tilsluttet Rejsegarantifonden (reg. nr. 2739) og Danmarks Rejsebureau Forening.

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

SNE & SNÖ A/S
Skodsborgparken 21
2942 Skodsborg

Telefon: +45 7023 1819
E-mail: kontakt@skirejser.dk
www.skirejser.dk

CVR-nr: 37996475

Skiferie og skirejser – SNE og SNÖ